بخش داخلی


درمان انواع بیماری های داخلی، صدور گواهی خروج از کشور رسمی ، واکسیناسیون , صدور شناسنامه، درمان ضد انگل مکمل، صدور شناسنامه، کاشت میکروچیپ، سرم تراپی , انجام آزمایشات تخصصی تشخیصی